Popeye & Olivia

„Alles für Olivia."
(Popeye, 1970)